Slovakia flag


Name Kennel name Country
Adela Tomikova Les Staffies Oniriques Slovakia
Janette Bederka Miracle Staffie Slovakia
Milan Gula Slovakia