Italy flag


Name Kennel name Country
Cristina Cozza Telchines Italy
Francesco Torrente Italy
Gianfranco Steri GIAFRA Italy
Roberto & Fiorella Meina MEIN STAFFI Italy